Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


Rev 2006-11-19
§ 1 Bråvikens kanotklubb, stiftad 1937-05-25 har till ändamål att genom utövning av kanotidrott och friluftsliv verka för höjande av medlemmarnas andliga och fysiska fostran samt för främjande av god kamrat- och idrottsanda.

§ 2 MEDLEMSKAP
Medlem inväljes av styrelsen efter skriftlig ansökan. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens intressen. Beslut där ansökan om medlemskap avslås, skall fattas av styrelsen.
Efter förslag av styrelsen och genom beslut på ordinarie årsmöte kan medlem utses till hedersmedlem samt till Ständig medlem efter 30 års medlemskap, samt att man har uppnått en ålder av minst 50 år.

§ 3 AVGIFTER
Medlemsavgift och övriga avgifter bestäms vid varje årsmöte och skall vara kassören tillhanda senast den 31 januari nästkommande år.
Om medlem 14 dagar efter betalningspåminnelse ej betalat anses detta som frivilligt utträde ur föreningen. Icke medlem har inte rätt att förvara kanot eller annat material på klubbens område. 
Befrielse från medlemsavgift vid utlandsvistelse, militärtjänst m.m. kan godkännas av styrelsen efter skriftlig framställning. Heders- samt Ständig medlem är befriad från medlemsavgift.

§ 4 UTESLUTANDE AV MEDLEM
Medlem som brutit mot klubbens stadgar kan av styrelsen uteslutas ur Bråvikens Kanotklubb. 
Fråga om uteslutning av medlem får inte avgöras förrän medlemmen ifråga beretts tillfälle att inom 14 dagar avge yttrande i ärendet. Beslut om uteslutning skall med angivande av orsaken delges vederbörande medlem genom rekommenderad skrivelse med mottagningsbevis.

§ 5 REPRESENTATION
Medlem får inte utan styrelsens medgivande representera Bråvikens Kanotklubb.

§ 6 DELTAGANDE I TÄVLINGAR
Medlem som deltar i tävlingar eller uppvisningar skall rätta sig efter arrangerande förbunds eller förenings stadgar och bestämmelser.

§ 7 STYRELSEN
Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse, som utses av årsmötet. Styrelsen består av ordförande och 6 övriga ledamöter samt 2 styrelse-suppleanter. Styrelseledamöterna utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Sekreterare utses jämna år. Kassör utses udda år. Styrelsen äger att med sig adjungera ledamöter. Sådan ledamot har förslagsrätt men icke rösträtt. 
För verkställande av styrelsens beslut samt skötseln av löpande arbete med ärenden av brådskande natur m.m. utser styrelsen inom sig ett verkställande utskott (VU), bestående av 3 ledamöter, ordförande och två övriga ledamöter.
Styrelsen utser:
Tränings- och tävlingskommitté, utbildningskommitté, press- och PR kommitté, Stödförening samt anläggning- och materialkommitté. 
Styrelsen utser även övriga organ, specialkommittéer m.m.
Ansvar för kommittéerna fördelas inom styrelsen.

§ 8 STYRELSENS SAMMANTRÄDEN OCH BESLUT
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutsmässig då minst 4 ledamöter är närvarande. Beslut fattas genom enkel röstövervik men vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. 
Styrelseledamot får ej rösta genom fullmakt.
Styrelsen får ge i uppdrag åt specialkommitté att fatta beslut i vissa frågor.

§ 9 STYRELSENS ÅLIGGANDEN
STYRELSEN. Det åligger styrelsen att se till att klubbens stadgar efterlevs. 

ORDFÖRANDEN är klubbens officiella representant och leder styrelsens förhandlingar. I ordförandens frånvaro träder vice ordföranden in i hans ställe.

SEKRETERAREN för och förvarar protokoll över styrelsens sammanträden, registrerar och förvarar inkommande och utgående skrivelser. Papperskopior på utgående skrivelser arkiveras på klubben. Sekreteraren upprättar förslag till styrelsens årsberättelse.
Vid officiella skrivelser skall dessa undertecknas av ordförande och sekreterare eller kassör.

KASSÖREN har som uppgift att fordra in alla avgifter(anslag), verkställa utbetalningar, föra klubbens räkenskaper, föra medlemsmatrikel och inventarieförteckning. Kassören ska se till att idrottsmaterial och övriga tillhörigheter försäkras tillräckligt.

TRÄNINGS- OCH TÄVLINGSKOMMITTÉN har som uppgift att: Svara för klubbens träningsverksamhet, upprätta träningsprogram och uppföljning av träningsresultat. Kommittén ska svara för uttagning av tävlingsrepresentation, transporter till och från tävlingar, samt planera klubb- och distriktstävlingar och anskaffa tävlingspriser. 

UTBILDNINGSKOMMITTÉN skall planera och organisera funktionärs- långfärds- och instruktörsutbildning med hjälp av organ inom klubben på distrikts- och riksplanet. Kommittén skall svara för studiecirklar, kulturarrangemang och stormöten.

PRESS OCH PR-KOMMITTÉN ansvarar för kontakt med massmedia och PR-verksamhet. Kommittén svarar för att tävlingsresultat och ev. fotografier inlämnas snarast till tidningarna efter tävlingar. 

STÖDKOMMITTÉN svarar för festarrangemang t.ex. Varlborgsmässofirande och fester. Kommittén organiserar uppdelning av sysslor för klubbstugans skötsel och städning.

ANLÄGGNINGS- OCH MATERIALKOMMITÉN ska ta hand om klubbens material och ansvara för att den är i användbart skick. Inventarielista ska lämnas till kassören. Till styrelsen ska inlämnas förslag om avskrivning (skrotning) av gammalt material och inköp av nytt. Långtidsplanera klubbens framtida behov av anläggningar samt svara för tillsyn av fastigheter, fasta inventarier och områdets skötsel. 

§ 10 STYRELSENS ANSVAR, STYRELSENS ARBETSÅR
Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning.
Styrelsens arbetsår omfattar tiden mellan två på varandra följande årsmöten.

§ 11 MÖTEN
Ordinarie årsmöte hålles senast i november månad. Tid och plats bestäms av styrelsen, vilken minst 8 dagar i förväg på lämpligt sätt utfärdar kallelse. Samma gäller övriga sammanträden. Verksamhets-, förvaltning- och revisionsberättelse ska finnas tillgänglig på årsmötet.

Vid klubbens årsmöte förekommer följande ärenden:
1. Fråga om mötet är behörigt utlyst
2. Val av ordföranden för mötet.
3. Val av sekreterare för mötet.
4. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll.
5. Behandling av klubbens verksamhetsberättelse för sistförflutet verksamhetsår.
6. Behandling av styrelsens förvaltningsberättelse för sistförflutet verksamhetsår. 
7. Revisorernas berättelse för samma tid.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.
9. Val av ett år av ordförande.
10. Val på två år av halva antalet ledamöter (till ledamöter i styrelsen kan väljas varje röstberättigad medlem i föreningen). 
11. Val på två år av styrelsesuppleant.
12. Val på ett år av två revisorer, i detta val får styrelsens ledamöter icke deltaga.
13. Val på ett år av revisorsuppleanter, i detta val får styrelsens ledmöter inte deltaga.
14. Val av ordföranden och två ledamöter utgörande valberedning inför nästkommande möte. En av ledamöterna tillsättes från den icke avgående styrelsen.
15. Behandling av årsavgifterna
16. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen för behandling. Förslag som väckts av medlem måste komma styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet, för att kunna upptagas av årsmötet. 
Förslag rörande stadgeändringar eller föreningens upplösning skall vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före årsmötet för att kunna upptagas av årsmötet.

Uppdaterad: 24 OKT 2009 11:31 Skribent: ThEd

...hittills under våra 82 år
1 OS-Silver 1984
1 OS-Brons 1996
1 VM-Guld 1982
2 VM-Silver 1981, 1982
4 VM-Brons 1982,1994,1995,1997
1 U23EM-Brons 2019
1 Silver Olympic Hope  2015
3 Brons Olympic Hope 2015,2016

2019 Sprint:
1 U23EM-Brons
1 SM-Guld, 4 SM-Silver
2019 Maraton:
1 SM-Guld, 1 SM-silver
2019 Surfski:
1 SM-Guld

Postadress:
Bråvikens KK - Kanot
Bråviksvägen 57
60385 Norrköping

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link...

Se all info